เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901309Pediatric and Adolescent Nursing
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
นโยบายสุขภาพ แนวคิด หลักการของการพยาบาลเด็กทุกช่วงวัย บทบาทของพยาบาลเด็ก การพยาบาลทารกแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ในทุกภาวะสุขภาพ แบบองค์รวม เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ


Health policy; concept; principle of pediatric nursing; roles of pediatric nurse; holistic nursing care for new born through adolescent in all health status with an emphasis on family-centered care, principle of ethic, code of ethics and cultural diversity.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH