เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901401Maternity Nursing and Midwifery 2
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ัประเด็นและแนวโน้มสุขภาพมารดาและทารก บทบาทของพยาบาลผดุงครรภ์ในการคัดกรอง ประเมินและให้การพยาบาลแบบองค์รวมในครอบครัวของสตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด และในทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน เทคนิคและวิธีการให้คำแนะนำ ปรึกษาสตรีเกี่ยวกับปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ครอบคลุมช่วงเวลาก่อน ระหว่างและหลังการตั้งครรภ์/คลอด


Issues and trends on maternal and newborn health status, role of nurse-midwives in screening, assessment and holistic care of women’ families with high risk and complications during the antepartum, intrapartum and postpartum periods, and newborn with high risk and complications. Techniques and methods to counseling for women with infertility health problems during the antepartum, intrapartum and postpartum periods
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH