เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901307Maternity Nursing and Midwifery 1
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดและหลักการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ การวางแผนครอบครัวและเทคโนโลยีการคุมกำเนิด การประเมินภาวะสุขภาพของสตรีและทารกในครรภ์ การสร้างเสริมสุขภาพและให้การพยาบาลแบบองค์รวมแก่สตรีในระยะก่อนสมรส ก่อนตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดปกติ การทำคลอดปกติ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการพยาบาลทารกแรกเกิดโดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและความหลากหลายทางวัฒนธรรม


Concepts and principles in maternal, newborn nursing and midwifery; family planning and technology in family planning; health assessment of pregnant women and fetus; health promotion and holistic care of women in stage of pre marital, antepartum, intrapartum and normal postpartum periods; conducting normal delivery; promotion on breast feeding and nursing care for the newborn with an emphasis on family participation and cultural diversity.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH