เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901306Professional Laws and Ethics in Nursing
กฎหมายวิชาชีพและจริยธรรมทางการพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการทั่วไปทางกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ กฎหมายสาธารณสุขและพระราชบัญญัติวิชาชีพ ทฤษฎีจริยศาสตร์ หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สิทธิของผู้ป่วยและสิทธิของพยาบาล การตัดสินใจเชิงจริยธรรมและพฤติกรรม ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์


General principles of law; law related to nursing and obstetrics profession; public health law and profession related acts; theories of ethics; principles of ethic and codes of ethic; patients’ and nurses’ rights; ethical decision-making and behavior in nursing and obstetrics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH