เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901304Adult Nursing 2
การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความผิดปกติจากการผันแปรออกซิเจนและการไหลเวียนเลือด ความผิดปกติจากการระบายอากาศหายใจ การรู้คิด การรับรู้ทางประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง การวางแผนการพยาบาลแบบองค์รวมครอบคลุมการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพในผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วย โดยใช้กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม


Alteration of oxygen transportation and blood circulation, ventilation; cognitive, sensory and motor system; female reproductive system; holistic nursing care plan covering caring; rehabilitation; prevention and health promotion through nursing process and evidence based practice based on principle of ethics, code of ethics and cultural diversity.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH