เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901302Elderly Nursing
การพยาบาลผู้สูงอายุ
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เจตคติการดูแลผู้สุงอายุ ทฤษฏีความสูงอายุ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพ การพยาบาลเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุเข้าสู่ระยะท้ายของชีวิต การใช้ยาในผู้สูงอายุ


Concepts; principle for caring elder; attitude for caring elder; theory of elder; changing process for elder; health assessment; nursing care for elderly health promotion; nursing care for elder with health problem; elderly care toward end of life; drugs use in elder.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH