เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301104Introduction to Information Technology
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ วิวัฒนาการและผลกระทบ แนวคิดพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แพคเกจซอฟต์แวร์สำหรับสำนักงานและบริการอินเทอร์เน็ต


Overview of information technology, importance, evolution and impacts; basic concept of computer systems : hardware and software; fundamentals of data communication and network; software packages for office and internet services.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH