เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1301104Introduction to Information Technology
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-11:50101S1LAB60591M  
  ไม่มีข้อมูล      
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์
 • อาจารย์ ดร.ศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยา
 • อาจารย์สุรพล วรภัทราทร
 • ว่าที่ร้อยตรีฐาปกรณ์ ศศิวิมลลักษณ์ (TA)
 • อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.นิกรณ์ หร่องบุตรศรี (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปี 2
  48-33-15
  10-8-2
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT1
    02 พุธ08:00-09:50101S1LAB60591M  
    ไม่มีข้อมูล      
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์
 • อาจารย์ ดร.ศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยา
 • อาจารย์สุรพล วรภัทราทร
 • ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ พรมมูล (TA)
 • อาจารย์ ดร.นิกรณ์ หร่องบุตรศรี (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:การแพทย์แผนจีนบัณฑิต ชั้นปี 2
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ชั้นปี 3
  43-39-4
  12-7-5
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT5
    03 พุธ08:00-09:50102S1LAB604416M  
    ไม่มีข้อมูล      
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์
 • อาจารย์ ดร.ศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยา
 • อาจารย์สุรพล วรภัทราทร
 • นายสิทธิชัย แทนด้วง (TA)
 • อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.นิกรณ์ หร่องบุตรศรี (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ) ชั้นปี 250-38-12
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT5
    04 พฤหัสบดี08:00-09:50101S1LAB605010M  
    ไม่มีข้อมูล      
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์
 • อาจารย์ ดร.ศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยา
 • อาจารย์สุรพล วรภัทราทร
 • ว่าที่ร้อยตรีฐาปกรณ์ ศศิวิมลลักษณ์ (TA)
 • อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.นิกรณ์ หร่องบุตรศรี (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน) ชั้นปี 2 รหัส 6131210067 ถึง 613121023550-23-27
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT8 ABM(AS)61 แบ่งกลุ่มนศ.
    05 พฤหัสบดี08:00-09:50102S1LAB604911M  
    ไม่มีข้อมูล      
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์
 • อาจารย์ ดร.ศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยา
 • อาจารย์สุรพล วรภัทราทร
 • ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ พรมมูล (TA)
 • อาจารย์ ดร.นิกรณ์ หร่องบุตรศรี (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน) ชั้นปี 2 รหัส 6131210001 ถึง 613121006551-32-19
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT8 ABM(AS)61 แบ่งกลุ่มนศ.
    06 จันทร์08:00-09:50101S1LAB50248W  
    ไม่มีข้อมูล      
  อาจารย์:
 • นายสิทธิชัย แทนด้วง (TA)
 • ว่าที่ร้อยตรีฐาปกรณ์ ศศิวิมลลักษณ์ (TA)
 • นางสาวนาถธิชา เกษรพันธ์ (TA)
 • ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ พรมมูล (TA)
 • นางสาวศิวพร บุญสมวล (TA)
 • นางสาวรจนา สุวรรณ (TA)
 • อาจารย์ ดร.นิกรณ์ หร่องบุตรศรี (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ วิวัฒนาการและผลกระทบ แนวคิดพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แพคเกจซอฟต์แวร์สำหรับสำนักงานและบริการอินเทอร์เน็ต


  Overview of information technology, importance, evolution and impacts; basic concept of computer systems : hardware and software; fundamentals of data communication and network; software packages for office and internet services.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH