เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1202114Introduction to Economics
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-15:50302C5LECT39438212M  
อาจารย์:
 • อาจารย์มัลลิกา จันต๊ะคาด
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปี 2
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 4
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ชั้นปี 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (กลุ่ม 1 ประสบการณ์วิชาชีพ) ชั้นปี 3
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปี 2
  30-25-5
  41-25-16
  70-52-18
  33-11-22
  9-9-0
  212-162-50
  วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 101 (B)
  23 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 102 (B)
  23 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 106 (B)
  23 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 107 (B)
  23 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 314
  วันสอบปลายภาค: 24 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 213
  24 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 214
  24 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C1 ห้อง 311
  24 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  24 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  24 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C1 ห้อง 314
  Course Description
  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค และนำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ โดยครอบคลุมถึงอุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด พฤติกรรมการบริโภค ทฤษฎีการผลิต และต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนกำไร การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน รายได้ประชาชาติ การบริโภคมวลรวม การลงทุน การใช้จ่ายของรัฐบาล นโยบายการเงินและการคลัง เงินฝืด เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ


  Theories of micro and macro economics; economics analysis of supply, demand and market equilibrium; theories of consumer's behavior; production and cost; market structures and competitions; national income analysis; public finance; monetary policy; international economics and development.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH