เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1107904Seminar
สัมมนา
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การศึกษาค้นคว้า และการนำเสนอผลงานร่วมกันของนักศึกษาปริญญาเอก


This requires seminar presentation that is to be shared among all Ph.D. students.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH