เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1402313Food and Nutrition
อาหารและโภชนาการ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1102250

Course Description
องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ ระบบย่อยอาหาร ความต้องการพลังงาน หน้าที่ของสารอาหารหลักและสารอาหารรอง การเลือกบริโภคอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเสริม ฟิรามิดอาหาร ความต้องการสารอาหารของบุคคลกลุ่มพิเศษ โรคที่เกิดจากการขาดสารอาหารและภาวะทุพโภชนาการ การเปลี่ยนแปลงของสารอาหารระหว่างกระบวนการแปรรูป ฉลากโภชนาการ ความเป็นพิษและสารพิษในอาหาร


Composition of human body; digestive system; energy requirement; functions of micronutrients and micronutrients; food selection; health foods and functional foods; food guide pyramids; nutrient requirements of vulnerable groups; nutritional diseases and malnutrition; nutrient changes during food processing; nutrient labeling; food toxicity.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH