เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1402313Food and Nutrition
อาหารและโภชนาการ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1102250
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ ระบบย่อยอาหาร ความต้องการพลังงาน หน้าที่ของสารอาหารหลักและสารอาหารรอง การเลือกบริโภคอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเสริม ฟิรามิดอาหาร ความต้องการสารอาหารของบุคคลกลุ่มพิเศษ โรคที่เกิดจากการขาดสารอาหารและภาวะทุพโภชนาการ การเปลี่ยนแปลงของสารอาหารระหว่างกระบวนการแปรรูป ฉลากโภชนาการ ความเป็นพิษและสารพิษในอาหาร


Composition of human body; digestive system; energy requirement; functions of micronutrients and micronutrients; food selection; health foods and functional foods; food guide pyramids; nutrient requirements of vulnerable groups; nutritional diseases and malnutrition; nutrient changes during food processing; nutrient labeling; food toxicity.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH