เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1401251Engineering Drawing
การเขียนแบบวิศวกรรม
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาอุตสาหกรรมการอาหาร
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเขียนตัวอักษร อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ การประยุกต์เขียนรูปเรขาคณิต การเขียนภาพของออโธกราฟฟิกส์ มิติของภาพ ภาพตัดและสัญนิยม วิวช่วย ความยาวจริง ขนาดจริงของระนาบ การเขียนภาพ 3 มิติ การเขียนแบบเพื่อสั่งงาน การเขียนแบบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป


Lettering; basic drawing requirements; applied geometry; orthographic projections; dimensioning; section and convention; auxiliary view, true length; true size of plane; pictorial drawings; working drawings; drawings and computer aided design (CAD).
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH