เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1401251Engineering Drawing
การเขียนแบบวิศวกรรม
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาอุตสาหกรรมการอาหาร
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การเขียนตัวอักษร อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ การประยุกต์เขียนรูปเรขาคณิต การเขียนภาพของออโธกราฟฟิกส์ มิติของภาพ ภาพตัดและสัญนิยม วิวช่วย ความยาวจริง ขนาดจริงของระนาบ การเขียนภาพ 3 มิติ การเขียนแบบเพื่อสั่งงาน การเขียนแบบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป


Lettering; basic drawing requirements; applied geometry; orthographic projections; dimensioning; section and convention; auxiliary view, true length; true size of plane; pictorial drawings; working drawings; drawings and computer aided design (CAD).

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH