เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1407401Plant Growth Regulators
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1407211 หรือ
1407212 หรือ
1410201

Course Description
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ ชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและการใช้ประโยชน์


Plants growth regulator; chemical and physical properties; types of plants growth regulator and their utilities
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH