เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1406362Sensory Evaluation
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1106282 หรือ
1106283

Course Description
ความรู้เบื้องต้นและสาระสังเขปของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การปฏิบัติการที่ดีทางด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส สเกลการวัดค่า วิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส ได้แก่ การทดสอบความแตกต่าง การทดสอบเชิงพรรณา และการทดสอบการยอมรับ


Introduction and overview of sensory evaluation; principles of good practice for sensory evaluation; measuring response scales; sensory method: discriminative test, descriptive test and affective test
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH