เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1406362Sensory Evaluation
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1106282 หรือ
1106283
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้เบื้องต้นและสาระสังเขปของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การปฏิบัติการที่ดีทางด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส สเกลการวัดค่า วิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส ได้แก่ การทดสอบความแตกต่าง การทดสอบเชิงพรรณา และการทดสอบการยอมรับ


Introduction and overview of sensory evaluation; principles of good practice for sensory evaluation; measuring response scales; sensory method: discriminative test, descriptive test and affective test

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH