เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1407441Postharvest Technology for Ornamental Crops
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอกไม้ประดับ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1401203 และ 1401204 หรือ
1407212 หรือ
1407214

Course Description
บทนำ การตัดดอกไม้ ปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยว การประเมินคุณภาพและจัดมาตรฐาน ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและอายุการใช้งาน การสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ดอกไม้ประดับ การปรับปรุงคุณภาพและการยืดอายุการใช้งาน การลดอุณหภูมิและการขนส่ง การเก็บรักษา การดูแลรักษาในร้านขายปลีกและในบ้าน การจัดการภายหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้บางชนิด ไม้ใบ และไม้กระถาง การจัดดอกไม้


Introduction; harvesting; postharvest handling; quality and standardization; factors affecting quality and vest life; postharvest physiology of ornamental plants; postharvest treatment for quality improvement and vase life extending; precooling and transportation; storage, retail market management; postharvest technology for some cut flowers, foliages and pot plants; flower arrangements
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH