เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1407291Agricultural Training
การฝึกปฏิบัติทางการเกษตร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต1 (0-6-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:สถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 2

Course Description
ฝึกงานเบื้องต้นทางการเกษตร การเตรียมการปลูก การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยว ทำรายงานและนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานด้วยวาจา


Basic agricultural practices training, preharvesting, harvesting and postharvest handling; report submission and oral presentation
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH