เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403799Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต12 (0-36-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ดำเนินงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารตามความสนใจเฉพาะบุคคล ภายใต้การแนะนำและอนุมัติของคณาจารย์ที่ปรึกษา นำเสนอรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ในรูปแบบฉบับเต็มของงานประชุมวิชาการ หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง


Research on a food science and technology topic pertinent to individual interest under the supervision and approval of advisory committee; research progress presentation every semester of the thesis enrollment; thesis defense; thesis submission; thesis or part of the thesis published in an academic conference proceeding or accepted for publication in an academic journal with peer review.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH