เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1403897Seminar 2
สัมมนา 2
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ค้นคว้าเอกสาร อภิปรายผล นำเสนอและรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์


Literature search, discussion and presentation progress of thesis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH