เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403797Seminar 1
สัมมนา 1
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ศึกษาและค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เป็นที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาเกี่ยวข้อง นำเสนอ และส่งรายงาน


Study and selection of currently interesting research issues in food science and technology or related area; oral presentation; report submission.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH