เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
1203703Fundamental and Theory of Management
หลักการและทฤษฎีการจัดการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต0 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการของระบบการจัดการ การบริหารองค์การ หลักการทางการตลาด หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาค การบริหารการผลิต และการใช้โปรแกรมพื้นฐาน ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆของหลักสูตร


Concept of process management; organicational managenet; theory of management; principle of marketing, economic: micro and macro economice; productions management; besic software for future courses.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH