เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1600104Laws and Ethics for Information Technology
กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจการดำเนินการจัดตั้งและ การเลิกกิจการกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้นและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรณีศึกษาข้อพิพาทที่เกิดจากการทำธุรกรรมบนเครือข่าย จริยธรรมและบทบาทของธุรกิจต่อสังคม ความสำคัญและการพัฒนาความรับผิดชอบในระดับบุคคล ชุมชน ธุรกิจและสังคม


General principle of the civil and commercial code with respect to establish or give up business, copyright, electronic commerce, ethics, and role of business for social, community. The importance and development of individual, community, business, and social responsibilities.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH