เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1600102International Business Laws
กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1600101

Course Description
ศึกษากระบวนการทางกฎหมายในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ สัญญาทางการค้า ผู้แทนการค้า การประกันภัย การชำระเงินตามเอกสารทางการค้า สัญญาการลงทุนและการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ การระงับพิพาททางธุรกิจระหว่างประเทศ


International business laws in relation to processing, trading agreements, agencies and representatives, Insurance, trade documentation, payment of bills and investment contact, trade disputes settlements.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH