เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1600101Business Laws
กฎหมายธุรกิจ
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1601101 หรือ
1601103 หรือ
1606415

Course Description
หลักกฎหมายธุรกิจเกี่ยวกับบุคคล สิทธิ นิติกรรมและสัญญา หนี้และการละเมิด ห้างหุ้นส่วน บริษัท และตลาดหลักทรัพย์ การซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ การค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตั๋วเงิน ตัวแทนและ นายหน้าตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายมหาชน และเอกเทศสัญญา


Books of business laws covering, general principles; obligations, specific contracts, other laws including insurance, labor, intellectual property, public and bills.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH