เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102223Principles of Physical Chemistry
หลักเคมีเชิงฟิสิกส์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1102102 หรือ
1102100

Course Description
แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส เทอร์โมไดนามิกส์ เทอร์โมเคมี สารละลายและ สมดุลเฟส สมดุลระหว่างเฟสในระบบของสารบริสุทธิ์ สมดุลระหว่างเฟสในสารละลาย คุณสมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย แรงตึงผิวของสารละลาย การดูดซับของสารละลาย การดูดซับบนผิวของแข็ง ความหนืด


Gases; kinetic theory of gas; thermodynamics and thermochemistry; solution and phase equilibria; colligative properties; liquid surface tension and viscosity; adsorption of solution and solid.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH