เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102223Principles of Physical Chemistry
หลักเคมีเชิงฟิสิกส์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1102102 หรือ
1102100
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส เทอร์โมไดนามิกส์ เทอร์โมเคมี สารละลายและ สมดุลเฟส สมดุลระหว่างเฟสในระบบของสารบริสุทธิ์ สมดุลระหว่างเฟสในสารละลาย คุณสมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย แรงตึงผิวของสารละลาย การดูดซับของสารละลาย การดูดซับบนผิวของแข็ง ความหนืด


Gases; kinetic theory of gas; thermodynamics and thermochemistry; solution and phase equilibria; colligative properties; liquid surface tension and viscosity; adsorption of solution and solid.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH