เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602892Independent Study
การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต6 (0-18-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
นักศึกษาแต่ละคนเลือกทำการศึกษาวิจัยหัวข้อที่ตนสนใจภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้รวมถึงระเบียบวิธีวิจัย การสร้างเครื่องมือ การประยุกต์สถิติในการวิจัย การวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล และเขียนเป็นรายงานการศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ


Each student will choose to do research topic in his/her interest under the advice of an advising professor. In order that, including the research methodology, the formation of research tools, the statistic applied in the research, the data analysis and the data conclusion and to be written in Independent Research Studies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH