เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1602829International Contract and Negotiation
สัญญาระหว่างประเทศและการเจรจาต่อรอง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎี ลักษณะและสถานะทางกฎหมายของสัญญาระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของสัญญาเมื่อมีการเปลี่ยนจากการลงทุนทางตรงมาเป็นการลงทุนในการบริการ การร่างและการตรวจสัญญา ข้อความที่ได้เปรียบเสียเปรียบกับประเทศกำลังพัฒนาในสัญญาประเภทต่างๆ และในกิจการประเภทต่างๆ การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับสัญญาระหว่างประเทศ ผลของสัญญาในทางระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาทลักษณะต่างๆ อันเกิดมาจากความเห็นแย้งกันในข้อสัญญาหรือการผิดสัญญาระหว่างประเทศ


The theories, characteristic and legal status of international contracts; the exchange of contract structure when changing direct investment to services investment; contract drafting and review; advantage and disadvantage of developing countries in contract and various enterprises; negotiation concerning international contract; result of international contract; various dispute settlement of conflict arising from interpretation or from breach.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH