เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1602836Advanced Civil Procedural Law
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขั้นสูง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติและวิวัฒนาการของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของต่างประเทศที่สำคัญซึ่งเป็นที่มาของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หลักการและวิธีพิจารณาความแพ่งในศาลเฉพาะเรื่อง เช่น ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลครอบครัวและเยาวชน หลักการและวิธีพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ วิเคราะห์กระบวนพิจารณาคดีแพ่งสามัญ คดีแพ่งเฉพาะเรื่อง การพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ


The history and evolution of the civil procedure code; the principles of foreign civil procedure which was used as a basis for the Thai civil procedure code; specific principles and civil procedure such as labor court, revenue court, family and youth court, principles and arbitration procedure; analysis of normal and specific civil procedure process; arbitration procedure.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH