เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1602836Advanced Civil Procedural Law
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขั้นสูง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ประวัติและวิวัฒนาการของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของต่างประเทศที่สำคัญซึ่งเป็นที่มาของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หลักการและวิธีพิจารณาความแพ่งในศาลเฉพาะเรื่อง เช่น ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลครอบครัวและเยาวชน หลักการและวิธีพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ วิเคราะห์กระบวนพิจารณาคดีแพ่งสามัญ คดีแพ่งเฉพาะเรื่อง การพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ


The history and evolution of the civil procedure code; the principles of foreign civil procedure which was used as a basis for the Thai civil procedure code; specific principles and civil procedure such as labor court, revenue court, family and youth court, principles and arbitration procedure; analysis of normal and specific civil procedure process; arbitration procedure.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH