เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602834Advanced Law on Evidence
กฎหมายลักษณะพยานขั้นสูง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ศึกษาปรัชญา ทฤษฎีและแนวความคิด เกี่ยวกับหลักการในเรื่องพยานหลักฐาน และผลของแนวความคิดในเรื่องพยานหลักฐานต่อกฎหมายพยานหลักฐานในปัจจุบัน วิวัฒนาการของกฎหมายพยานหลักฐานในต่างประเทศซึ่งส่งผลต่อกฎหมายพยานหลักฐานของประเทศไทย


The study of philosophy, theories and concept related to principles of evidence, the result of the concept of evidence on present evidence law; evolution of foreign evidence law which has impacted on Thai evidence law.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH