เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
1602834Advanced Law on Evidence
กฎหมายลักษณะพยานขั้นสูง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาปรัชญา ทฤษฎีและแนวความคิด เกี่ยวกับหลักการในเรื่องพยานหลักฐาน และผลของแนวความคิดในเรื่องพยานหลักฐานต่อกฎหมายพยานหลักฐานในปัจจุบัน วิวัฒนาการของกฎหมายพยานหลักฐานในต่างประเทศซึ่งส่งผลต่อกฎหมายพยานหลักฐานของประเทศไทย


The study of philosophy, theories and concept related to principles of evidence, the result of the concept of evidence on present evidence law; evolution of foreign evidence law which has impacted on Thai evidence law.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH