เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602831Advance Tax Law
กฎหมายภาษีอากรขั้นสูง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานในกฎหมายภาษีอากร ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภาษีอากรกฎหมายการคลังและงบประมาณการเงินและเศรษฐกิจของรัฐ ทฤษฎีและแนวคิดในเรื่องประเภทภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี การจัดเก็บภาษีและการคุ้มครองเอกชนผู้เสียภาษีโดยกระบวนการทางกฎหมาย


The study of theory and basic concept of tax law; the relationship between tax law and public finance and budget and state economic; theory and concept of tax classification, tax base, tax rate, tax collecting and the legal process to protect private sector. The principle of various kind of taxation, include revenue, tariff, excise tax, and other important tax e.g. property tax, value added tax, inheritance tax.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH