เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1602830International Economic Law
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วิเคราะห์กฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศกำลังพัฒนา และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ ในเรื่องความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก ข้อตกลงในการเจรจาการค้าหลายฝ่าย รวมทั้งพิจารณาข้อตกลงทวิภาคีและพหุภาคี ในกรอบของ WTO และวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปที่มีผลต่อการส่งออกสินค้าไทย


An analysis of the economic relationship of developed, developing and least developing countries, economic integration in terms of World Trade Organization agreement, multilateral negotiation, bilateral and multilateral agreement in WTO and analysis of the law concerning the effect of the US and European Union economy to the Thailand imports.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH