เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1602828Advanced Insurance Law
กฎหมายการประกันภัยขั้นสูง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎี หลักการและบทบาทการประกันภัยในการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ ศึกษาทฤษฎีกฎหมายประกันภัยขั้นสูงซึ่งเกี่ยวกับหลักการใช้ การตีความและการพัฒนากฎหมายประกันภัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและควบคุมการประกอบธุรกิจการประกันภัย โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


The theories, principles and roles of insurance that develop and promote business and economic of state. The study of theories of advanced insurance law that related to usage; interpretation and development of insurance law as an instrument for the promotion and control of insurance that complies with economic and social development for each country.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH