เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1602827Economic Analysis of Law
การวิเคราะห์กฎหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การใช้เหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์กฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน เช่น กฎหมายว่าด้วยละเมิด ทรัพย์สิน เอกเทศสัญญา และกฎหมายที่กำหนดพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยธุรกิจ เช่น กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายแรงงาน


The study of economic theories as a tool to analyze law that determine the relationship between privates parties such as the law on tort, property, contract, and the law that determine business behaviors of business unit such as anti- trust law, the law concerning finance, consumer protection law, labor law.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH