เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1602825Law on Investment in Natural Resources
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติ
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริมและควบคุมการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รูปแบบต่างๆ ของการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติ ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอุตสาหกรรมการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การเจรจาต่อรอง เงื่อนไขในการขอรับสัมปทาน การแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในกระบวนการลงทุนดังกล่าว


The concepts and theories that promote and control the exploitation of natural resources. The forms of investment in natural resources; taxes relating to industrialization in exploitation of natural resources; negotiations; conditions for the exclusive right; the exploitation of natural resources; arbitration for conflicts arising from such investment.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH