เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602823International Carriage Law
กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กฎเกณฑ์การขนส่งระหว่างประเทศทางบก ทางเรือ และทางอากาศ พิจารณาตามกฎเกณฑ์และอนุสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดของเจ้าของและผู้ว่าจ้างพาหนะในการขนส่งดังกล่าว


The rules of international carriage by land, by sea and by air with reference to the rules and the treaties that relate to rights, duty, and responsibility of the owner and the employer in such carriage.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH