เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602812Advanced Constitution and Political Institution Law
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองขั้นสูง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีและปัญหาการแบ่งแยกระบบเมือง วิวัฒนาการของแนวความคิดและรูปแบบรัฐธรรมนูญตะวันตก ลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมของประเทศตะวันตก โดยเน้นการศึกษาประวัติ วิวัฒนาการทางรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ลักษณะความแตกต่างกันระหว่างรัฐธรรมนูญกับความเป็นจริง โดยเน้นปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการทางรัฐธรรมนูญและการเมืองในความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองทั้งหลาย


The theories and issues arising from city separation; evolution of western constitutional concept and model; western constitutionalism; emphasizing the study of constitutional and political institutional history and evolution; the differences between the constitution and reality emphasizing various factors which have influence on constitutional process and the relationship between political institutions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH