เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1602811Juvenile and Family Justice
กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน กฎหมายที่คุ้มครองเด็กและเยาวชน กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชนและครอบครัว เช่น การจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว วิธีพิจารณาความในศาลคดีเยาวชนและครอบครัว


The study of general principles of juvenile offences; the law concerning to juvenile protection; juvenile and family justice, e.g. the establishment of and procedures in juvenile and family court.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH