เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1602809Alternative Dispute Resolution
กฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการและวิธีการระงับข้อพิพาทในรูปแบบต่างๆ ทั้งนอกศาลและในศาล เช่น การเจรจาอนุญาโตตุลาการ การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และปัญหาปัจจุบันต่างๆ อันเกิดจากการระงับข้อพิพาทในศาล ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาของศาล โดยพิเคราะห์ถึงรากฐานความคิดพื้นฐานของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งด้วย


The study of definition, evolution, and methods of various from of dispute settlement both judiciary and non-judiciary dispute settlement, e.g. arbitrarily negotiation, mediation and compromising and present problem from court judiciary dispute settlement; court prospect; analyze the basic concept of civil procedure law.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH