เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602806Law on Regional Organizations
กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สภาพ สถานะและโครงสร้างกฎหมายของการร่วมมือส่วนภูมิภาคที่สำคัญ เช่น สหภาพยุโรป อาเซียน และการรวมตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในลาตินอเมริกาและแอฟริกา โดยเน้นที่ผลกระทบของการร่วมมือหรือการรวมตัวดังกล่าวต่อเศรษฐกิจ ธุรกิจและการเมืองของประเทศไทย หรือผลเสียที่เกิดจากองค์การส่วนภูมิภาคเหล่านั้น


The condition, status and structure of regional cooperation such as European Union, ASEAN and economic integration of Latin America and Africa countries; emphasizing the impact or disadvantage of such cooperation or integration to Thai economic, business and politic.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH