เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1602805Human Rights Law
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวความคิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับระหว่างประเทศ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายไทยในมิติต่าง ๆ


The study of legal concept relate to Human Rights; meaning and philosophy of human rights; protection of human rights at International level; protection of human rights under Thai law in various aspect.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH