เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1602802Comparative Law and Major Legal Systems of The World
กฎหมายเปรียบเทียบและสกุลกฎหมายหลักของโลก
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายเปรียบเทียบอันประกอบด้วย ความหมาย ความสำคัญของการเปรียบเทียบกฎหมาย วิวัฒนาการของกฎหมายเปรียบเทียบ ความเกี่ยวพันของกฎหมาย เปรียบเทียบนิติศาสตร์กับนิติศาสตร์แขนงอื่น


The principles of Comparative Law that consisting of definition, importance of comparative analysis in law, evolution of Comparative Law, concerning of law. The comparison between law and other laws.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH