เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602801Legal Philosophy
นิติปรัชญา
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักพื้นฐานแห่งนิติปรัชญาอันประกอบด้วย ความหมาย ลักษณะ ขอบเขตและความสำคัญของนิติปรัชญา ความเกี่ยวพันระหว่างนิติปรัชญากับนิติศาสตร์แขนงอื่นกับปรัชญาทั่วไป วิวัฒนาการของนิติปรัชญาในยุคต่างๆ โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาทั่วไป และสภาพสังคมในยุคนั้นๆ ตลอดจนผลของปรัชญาดังกล่าวในยุคต่อมา แนวความคิดของสำนักความคิดทางนิติปรัชญาสำนักต่างๆ นิติปรัชญาตามแนวความคิดสำนักต่างๆ โดยเน้นรัฐกฎหมายความยุติธรรม อำนาจทางกฎหมาย สภาพบังคับทางกฎหมาย สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล


The principles of Legal Philosophy, comprising definition, character, scope and significance of Legal Philosophy. The relationship between Legal Philosophy and other Legal Science and other branches of general philosophy. The evolution of Legal Philosophy in each era, emphasizing the relationship between general philosophies and social circumstances in each era. The result of that Philosophy in the next Era.The concepts of each school of thought concerning Legal Philosophy. Legal Philosophy in concept of each school emphasis state, law, justice legal power, enforcement, rights, freedom and relationship between cause and result.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH