เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602736Advanced Public Finance Law
กฎหมายการคลังขั้นสูง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายการคลัง ที่มาของกฎหมายการคลัง นโยบายการคลังของรัฐ นโยบายการเงินของรัฐ การจัดองค์กรของรัฐทางการคลัง รายรับ การก่อหนี้สาธารณะและรายจ่ายของ


The theories and basic concepts of Public Finance Law; the origin of Public Finance Law; government public finance policies; other government finance policies; government organized management in term of public finance, income, public debt and state expenditure. The study of methods and problems for government budget arrangements; the public finance organization and the monitoring of state expenditure; the state money control and the various form of state public finance.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH