เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1602735Law on Public Services
กฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานทางกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการแทรกแซงของรัฐ ทฤษฎีบริการสาธารณะ ความหมายและความเป็นมาของรัฐวิสาหกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างบริการสาธารณะประเภทต่างๆ อันได้แก่ บริการสาธารณะทางปกครอง บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม บริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม กับรูปแบบขององค์กรและวิธีการในการจัดทำบริการสาธารณะประเภทนั้นๆ รูปแบบและสถานะทางกฎหมายของรัฐวิสาหกิจไทย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบริการสาธารณะโดยใช้รูปแบบรัฐวิสาหกิจ


The theories and basic concepts on administrative law pertaining to state intervention, theories of public service; the definition and evolution of Thai state enterprises; the relationship between various public service and models of organization; the administration of public service, the industrial and commercial public service, social and cultural public service, methodology of public service, models and legal status; the problems and obstacles of public services provided by Thai enterprises.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH