เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1602733Law on Administrative Structure
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างทางปกครอง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานในการจัดโครงสร้างทางปกครอง หลักการรวมอำนาจและกระจายอำนาจ ทฤษฎีนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน การจัดโครงสร้างราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการจัดองค์กรหน่วยงานของรัฐตามความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงสร้างทางปกครองในปัจจุบัน


Basic concepts and the theories of the arrangement of administrative structure; principles of integration of power; theories of legal person in public laws; government structure arrangement, regional and local, government organization arrangement specific in problems of administrative structure arrangement.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH